Жалпы химия

К.3. Керімбаева. Жалпы химия: оқу құралы (2-ші басылым). Қарағанды: «Medet Group», 2019.-120 б.

Оқу құралы жоғары оқу орындарының 5В011300- Биология, 5В11200- Химия мамандықтарының студенттеріне арналған.