Administration


MAZYLBEKOVA ILYA URAZGALYEVNA
director of the scientific library

e-mail: imazylbekova@zhubanov.edu.kz, bibl_zhubanova@mail.ru