Ақпараттық жүйелердің сенімділігі

Усенова А.Ж. Ақпараттық жүйелердің сенімділігі: оқу құралы / А.Ж. Усенова – Алматы: Эпиграф, 2019 —136 бет.

Қысқаша андатпа.
Бұл оқу құралында: сенімділік теориясының дамуының негізгі бағыттары, сенімділік теориясының материалдық негізінің, статистикалық сенімділік теориясының дамулары, сенімділік терминологиясы, зерттеу объектілері, сенімділік түрлері, бас тартулар түрлері, сенімділіктің және эффекттіліктің негізгі көрсеткіштері, кездейсоқ шамалардың және кездейсоқ оқиғалардың сипаттамалары, кездейсоқ шамалар мен кездейсоқ оқиғалардың мінездемелері, сенімділік, бас тартусыздық, түзету мүмкіндік, ұзақ мерзімдік және сақталу көрсеткіштері, сенімділіктің типтік заңдары, экспоненциалдық, Вейбулла-Гнеденко, бірқалыпты, нормальдық, логарифмдік нормальдық және жалпылама үлестірулер, қалпына келтірілмейтін жүйелердің сенімділігі, тізбекті және параллель қосылулар, резервирлеу, резервті құрылғылар, резерв сұлбалары т.б. қарастырылған.

Оқу құралы 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған.