Кітапхананы пайдалану ережесі


Кітапхананы пайдалану ережесі


1. Жалпы ережелер

1.1 Осы ереже «Қ. Жұбанов атындағы АӨМУ кітапханасы туралы ереженің» негізінде құрастырылды және кітапхана мен кітапхананы пайдаланушылар арасындағы қатынасты реттейді;
1.2 Кітапхана университеттің оқу және ғылыми процесін кітаппен және ақпаратпен қамтамасыз ететін жетекші бөлімі болып табылады;
1.3 Кітапхана өз жұмысында ҚР Конституциясын, «Білім туралы» Заңды, Университет Жарғысын, кітапхана туралы құжаттарды басшылыққа алады;
1.4 Оқытушы – профессор құрамы мен студенттер және қызметкерлер кітапхана қызметін пайдалануға құқылы;
1.5 Оқырманға кітап таңдауда кітапхана тарапынан жан-жақты көмек көрсетіледі;
1.6 Кітапхана жыл сайын оқырмандарды қайтадан тіркеуден өткізеді. Оқу жылы аяғында студенттер бережақ кітаптарын толық кітапханаға өткізуі тиіс. Басқа жағдайда оларға қызмет көрсетілмейді.

2. Абонемент пен оқу залын пайдалану туралы

2.1 Оқулықтар үйге абонемент бөлімдерінде  беріледі. Соңғы немесе бір дана кітаптар қолға берілмейді, тек қана оқу залында ғана пайдалануға болады. Топ сабақтарында пайдалану үшін әдебиет абонементе оқытушының жазбаша талабы бойынша беріліп, топтың кезекші оқушысының қол қоюымен тіркеу журналына жазылады;
2.2 Күндізгі бөлім студенттеріне әдебиет оқырман билеттері арқылы беріледі;
2.3 Сырттай оқитындарға сынақ кітапшасы арқылы қызмет көрсетіледі;
2.4 Оқырман кітап алу кезінде әр кітап формулярына қолын қояды;
2.5 Оқу залынан кітап шығаруға тыйым салынады. Осы қағиданы бұзған жағдайда оқырмандар кітапхана әкімшілігі белгілеген мерзімге кітапхананы пайдалану құқығынан айырылады;
2.6 Электронды ресурстар орталығында электронды оқулықтарды және интернет қызметін белгіленген тәртіпте пайдалану.

3. Оқырманның құқығы мен міндеттері

3.1 Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ студенттері, магистранттары, докторанттары, профессорлық-оқытушылар кұрамы және қызметкерлері кітапханалық ақпараттық қызмет түрлерін тегін алуға құқылы;
3.2 Ақпарат көздерін іздестіру мен таңдауда маман кеңесін алуға құқылы.

3.3 Оқырмандар міндетті:

 • Әдебиет алу үшін оқырман билетін көрсетіп, кітап немесе оқырман формулярында алынған әрбір басылым үшін қол қоюға;
 • Кітаптарға, баспа туындыларына, басқа да материалдарға және кітапхана мүлкіне ұқыппен қарауға;
 • Кітапханадан алынған басылымдарды белгіленген мерзімде қайтаруға.

3.4 Оқырманға рұқсат етілмейді:

 • Кітапханаға сырт киіммен кіруге;
 • Тыныштық пен тәртіп бұзуға;
 • Кітапханадан өзі қол қоймаған кітапты алып шығуға;
 • Кітапхана басылымдарын бүлдіруге (оған белгі салу, сызу, парақтарын жырту);
 • Картотекалар мен каталогтардан карточка шығаруға;
 • Қызмет бөлмелері мен кітап қоймасына рұқсатсыз кіруге;
 • Оқырмандарға өз оқырман билетін басқа тұлғаларға беруге, сонымен қатар басқа біреудің оқырман билетін пайдалануға тиым салынады. Осы ережені бұзған оқырмандар кітапхананы пайдалану құқығынан айырылады;
 • Оқу орнынан кетерде оқырмандар өзіне жазылған басылымдарды және оқырман билетін кітапханаға тапсырып, кету қағазына тиісті белгілерді алуы тиіс;
 • Басылымды жоғалтқаны немесе бүлдіргені үшін жауапты оқырман оны дәл сондай басылыммен немесе оның көшірмесімен, немесе кітапхана құны бірдей деп тапқан басылыммен алмастыруы міндетті.

4. «Кітапхананы пайдалану ережелерін» бұзған жағдайда оқырмандар кітапхананы пайдалану құқығынан айырылады:

 • Үйге алған кітаптардың тапсыру мерзімін бұзған немесе уақытылы мерзімін ұзартпаған үшін – 3 айға;
 • Кітапханашының рұқсатынсыз оқырман залынан кітап алып шыққаны үшін – 6 айға;
 • «Кітапхананы пайдалану ережелерін» бірнеше рет бұзғаны үшін – 1 жылға;
 • Басылымдарды әдейі бүлдіргені үшін кітапхананы пайдалану құқығынан мүлдем айырылады.

4.1 «Кітапхананы пайдалану ережелерін» өрескел бұзушы оқырмандар туралы мәліметтер деканаттар мен ректоратқа беріледі.