Кәсіптік оқыту әдістемесі

Шаштыгарин М.М., Дунсенбаев А.Қ. Кәсіптік оқыту әдістемесі. Оқу құралы. — Алматы, Эверо, 2018.-160 бет.

Бұл оқу құралы мазмұнында кәсіптік оқыту әдістемесінің теориялық-әдіснамалық негіздері, пәнаралық бағыттағы салалары мен үдерістерін, заңдылықтары қарастырылады. Сонымен қатар практикалық сабақтардың жоспары, зертханалық жұмыс тапсырмалары, мәнжазба тақырыптары, емтихан тапсырмалары, глоссарий, әдебиеттер тізімі берілген.
Оқу құралы 5В012000 — «Кәсіптік білім» мамандығының студенттеріне, магистранттарға арналған.